Taking old-school Romania to Newschool

Taking old-school Romania to Newschool

Energy. Liberty. Support. Trust. Emotion. Help. Cohesion. Personal development. Enrichment. Friendship. Experience. Communion. Satisfaction. Curiosity. Communication. Critical spirit. Magic.

The circle that Mihaela, our trainer, draws on the board soon becomes too small to encompass all the words that are coming from the teachers to describe the three day workshop they have been attending. It was a workshop where every participant was able to take away a new look at what it means to teach in the 21st century

Freedom to choose...a structure

Freedom to choose...a structure

Freedom under responsibility is one of the most important principles governing the Norwegian society. The idea is good: you are free to choose your methods of working, you gradually learn to take more and more responsibility, and as you do, your degree of accountability for your actions also increases.  Businesses thrive on this, and the flat hierarchy in the Norwegian working culture pays tribute to applying this principle.

Transforming 21st century education

Transforming 21st century education

Many educators support by now the notion of student-directed learning , where teaching is no longer about the teacher lecturing and the students absorbing information. We’re highly aware of the benefits from cross-curricular studies, blending science and math, for example, or incorporating music into a literature class. Thus, begging the question: Why is it still so often we rely on the same traditional model - where we separate subjects and lessons plans- to effectively teach?

TEACHING IN BETA

TEACHING IN BETA

This past April, the Newschool team participated in and helped facilitate a three-day Design Thinking Workshop at the University of Western Macedonia in Florina, Greece. Other participants were teachers from across Europe: Spain, Portugal, Greece, Belgium, and Norway.By providing a way to solve problems, Design Thinking is the nexus between learning, feeling and making. The ability to create and innovate is inside of any person willing to search, question and envision the future.

UiB satser på tjennesteinnovasjon i PhD utdanning

PhD kurs -  Bli med på workshop for beslutningstakere 7.- 8.mai 2018

BTO_logo_RGB_large.jpg

Hvordan designe et kurs i tjenesteinnovasjon som gir et tverrfaglig læringsrom for ph.d-studenter?

BTO og Newschool inviterer ansatte ved UiB 7. -8. mai 2018, for å utforske hvilke ferdigheter som er viktige for morgendagens p.hd -kandidater i en digital fremtid, og lære fra ett av verdens mest innovative entrepenørskole - Kaospilotene.

 

Ta kontakt med Kari Øritsland ved BTO (kari.oritsland@bergento.com) for mer informasjon og påmelding.

 

 

Edulab for innovasjon i utdanning- SIU Internasjonaliseringskonferansen 2018

SIUlogo-for-web_imagelarge.png

Internasjonalisering som samfunnsoppdrag var tema for SIU sin årlig konferanse i Bodø, 13-15 mars 2018. Høyere utdanningsinstitusjoner må definere sitt samfunnsbidrag i en stadig mer kunnskapsintensiv, digitalisert og usikker verden. Mihaela var invitert for å holde to workshop om innovasjon i utdanning:  fra auto-pliot til kaos-pilot.

Hvordan kan vi fornye oss, utdanne for det ukjente, og bidra til et mer erfaringsbasert curriculum? Hvordan kan vi i større grad engasjere både studenter og lærere for å skreddersy opplegg, og hva skal til for å spre det i organisasjonen som helhet? Edu-lab-en var en elekplass hvor vi kombinerte praksis, refleksjon og teori, og synligjørde viktig kompetanse for å navigere kaos og framtidens arbeidsliv.

How to create a bit of (manageable) chaos in the classroom - and benefit from it

SolaEvent.jpg

 Mastering continuous change and adapting to chaos is not just a teacher`s every day set of skills - it will also be there students`. Developing skills for a changing world requires more than real-world challenges - it needs good tools. And good reflection tools.
The business environment has successfully been using project management tools for years, Agile and Lean models, acknowledging the need to master continuous change. How about our schools models?
This is a hands on workshop on how to create chaos in the classroom in order to teach kids how to manage complex situations. Warning - serious play involved!
An ideal session for teachers interested in self-directed learning, and how simple tools can encourage developing skills for self-organising teams that are essential for today’s workplace - focus on tasks, getting things done, visualizing, organizing and prioritizing projects.

More chaos in education please

Chaos, complexity and failing forward is something start-ups do. Order, structure and properly measured learning is what serious educational institutions stand for. Are they really so contradictory?

I recently spent three days in Århus, Denmark, at the Kaospilot`s master class for educators, where we were challenged, thrown into chaos, exposed to our own and others´ feelings, and made to think about it. And only AFTER all that, were we given tools to navigate complexity together, and tools to design programs that are based on experiential and team learning.

In the start-up world, serial entrepreneurs are considered the best entrepreneurs. They learn from experience, and they learn from their teams. They learn from their mistakes, they are forced to act with as little information as possible (how little is enough?), or to frenetically search for information when they realize they do not know. And boy, do they remember those lessons! Although many entrepreneurs have mentors, teams are also a core factor in succeeding, teams that are aligned, have commitment to each other and to a clear direction. And where there is a very high degree of trust between the members.

Schools are in a way like start-ups. Their product, “educated children”, have to be prepared for the big unknown out there, with the proper tools to navigate it. Today`s teachers an students alike know very little about tomorrow`s workplaces, they have to act with as little information as possible (how little is enough?). Yet too often students are served “content” or “relevant knowledge“on a plate and do not actively search for information they do not know. Do they really remember those lessons?

Schools could be organized more like start-ups. Chaos, complexity and failing forward do not exactly describe a schools`culture, although it can be very constructive. Research shows that the best predictor for performance in education is the belief “Yes I can” or “Yes I know”. That belief comes from experiencing equally what I can and what I cannot do , what I know and what I don´t, then finding solutions to that, guided by a mentor and helped by my team of peers. This belief that I know own level, my personal best, and I am constantly challenged on that, gives a fantastic feeling of empowerment and drives students forward.

Our vision for schools is more learning from experience and less learning from books/ebooks. More learning with tools then from tools. More learning from team/peers, and less teaching. More “start-up” schools , and proper tools to navigate that constructive chaos.

Please let me know what you think at mihaela@newschool.me.

LeanLearn og newschool på Austin Tech For Schools Summit

Det var 2 hektiske dager på EdSurge´s Austin Tech for Schools Summit.  "EdTech Leaders Day" (30 September) var i hovedsak for rektorer, pensum ansvarlige og ledere for teknologi og pedagogikk på distriktsnivå. "All Educators day" (1. Oktober) var besøkt av mange lærere og støttepersonell på skole nivå.

Vi hadde samtaler med mer en 50 personer etter at de hadde hatt en hands-on erfaring med LeanLearn. De gav oss ekstremt gode og verdifulle tilbakemeldinger som til dels har ledet oss i nye retninger.

img_4238
img_4238

Vi fikk ekstremt positive produkt anmeldelser til tross for at LeanLearn fremdeles er i BETA versjon.  Disse beslutningstakerne på bildet gav oss en klar tilbakemelding om at vi også må åpne for at studentene kan laste opp eget innhold (videoer etc).

Vi fikk også mange forespørsler om å tilpasse verktøyet for prosjektarbeid - noe vi også har fått fra våre norske piloter i videregående. I Austin fikk vi en endelig bekreftelse på følgende:

  1. LeanLearn må få et enklere grensesnitt for å redigering enn dagens excel ark. (Dette er den viktigste grunnen til at vi fremdeles er i BETA)
  2. Vi skal lage en ny versjon av verktøyet tilpasset gruppe og prosjektarbeid TeamLearn

Takk EdSurge og alle lærere og skole ledere som har gitt oss nødvendige tilbakemeldinger for at vi kan lære raskere og videreutvikle produktet etter brukernes behov og ønsker. Vi ser også frem til å kjøre mange nye piloter i Texas og Austin over nyttår.

skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08

Vi trenger mer kaos i utdanning

Kaos, kompleksitet og feil som viktigste læring er noe start-ups forholder seg til daglig. Orden, struktur og riktig målt læring er det seriøse utdanningsinstitusjoner står for. Er det virkelig så selvmotsigende?

Jeg tilbrakte nylig tre dager i Århus, Danmark, på Kaospilots master class for lærere, hvor vi ble utfordret, kastet ut i kaos, eksponert for egne og andres følelser, og så tvunget til å reflektere over det. Først etter en slik felles "delt erfaring", fikk vi verktøy til å navigere i kompleksiteten sammen, og verktøy for å designe kurs med erfaring og team basert læring som hoved pillarer.

I start-up sfæren er serie entreprenører ansett som de beste gründere. De lærer av erfaring, de lærer av sine team, og av sine feil. Ofte må de agere på så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?), eller frenetisk søke etter informasjon når de innser at de ikke vet. Og gjett om denne lærdommen sitter.  Selv om mange entreprenører har mentorer, er teamet en sentral faktor for å lykkes; team som er på linje, føler forpliktelse for hverandre, har en klar retning og som i tillegg har en høy grad av tillit til hverandre.

Skoler er på en måte som start-ups. Deres produkt, "utdannede barn", skal forberedes på en ukjent verden og gis de riktige verktøyene for å navigere i den. Dagens lærere og elever vet lite om morgendagens arbeidsplasser, og må ta valg med så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?). Likevel får altfor ofte elevene servert "innhold" eller "relevant kunnskap" , fremfor å bli tvunget til å aktivt søke etter informasjonen de mangler. Vil de virkelig huske denne kunnskapen ?

Skoler burde organiseres mer som start-ups. Kaos, kompleksitet og en kultur for å feile er ikke akkurat det vi forbinder med skoler idag, men kanskje burde det være slik. Forskning viser at den beste predikator for prestasjon i utdanning er troen på "Yes I Can" eller "Ja jeg vet". Denne troen kommer fra velbalanserte erfaringer om hva jeg kan - og hva jeg ikke kan, hva jeg vet - og hva jeg ikke vet, og deretter søken etter løsninger, sammen med en mentor og hjulpet av mitt team av jevnaldrende. Denne troen på at jeg vet mitt eget nivå, mitt personlige beste, og at jeg er stadig utfordret på det, gir en fantastisk følelse av styrke og driver elevene fremover.

Vår visjon for skolene er mer læring fra erfaring og mindre læring fra bøker / ebøker. Mer læring med verktøy og deretter læring fra verktøy. Mer læring fra mitt team (klassen), og mindre undervisning. Flere "start-up" skoler, og riktige verktøy for å navigere i et konstruktivt kaos.

newSchool på KnowHow 2016

10. februar tok Fredrik turen sørover, klar for å lære fra et vell av interessante foredrag og sesjoner på edtech-konferansen KnowHow i Stavanger. Arrangementet var den første konferansen innenfor læringsteknologi, og var direkte rettet mot skoler i regionen. Målsettingen var å vise hva som er mulig i dag ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner gjennom konkrete norske og internasjonale eksempler.

I én av de mest interessante sesjonene deltok Maurice de Hond, grunnlegger av Steve Jobs-skolen i Nederland. Hond fortalte om et konsept som sprer seg raskt: han regner med at 40 slike skoler blir etablert rundt om i verden innen året er omme!

Et annet artig innslag var den såkalte sofapraten hvor representanter fra Google, Apple og Microsoft pludret uformelt og vennlig om fremtiden innen EdTech.

Foredragene fra konferansen finner du her.

Seal of Excellence

seal_excellence.png

Etter mye arbeid, var det med en solid dose tilfredshet vi mottok meldingen fra EU om at søknaden vår om midler fra Horizon 2020 var belønnet med det såkalte Seal of Excellence. Dette er en ny ordning for prosjekter som tilfredsstiller alle krav for å bli godkjent. EU selv er skrapt for penger til prosjektet, og godkjenningen fungerer derfor i praksis som en anbefaling om at lokale instanser finansierer prosjektet. Vi har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge.

Oslo EdTech Cluster tar imot newschool

IMG_2612.jpg

Mihaela er nå fornøyd installert i Oslo EdTech Cluster hvor hun smilende og engasjert representerer newSchool. Oslo EdTech Cluster er en næringsklynge for utvikling, kommersialisering og eksport av norske læringsteknologier.

OETC jobber med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norske EdTech-selskaper og samarbeider med markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske EdTech-løsninger i verdensklasse. Næringsklyngen skal sikre samhandling og ny verdiskapning mellom medlemsbedriftene, FoU-miljøer og markedssiden, med mål om å styrke konkurransekraften til klyngens medlemmer og bidra til en sterkere norsk Edtech næring. Les mer om det norske EdTech-landskapet på nettsiden.